Νέες επιχορηγήσεις για επιστημονική και τεχνική έρευνα 382 εκ. Ευρώ

Πίνακας περιεχομένων

Βοηθήστε την ανάπτυξη του ιστότοπου, μοιράζοντας το άρθρο με φίλους!

Η Γραμματεία του Κράτους R + D + i χορηγεί 382 εκατομμύρια ευρώ για βοήθεια στην επιστημονική και τεχνική έρευνα στην Ισπανία.

Πιστεύουμε ότι αξίζει να αναφέρουμε σε αυτήν την πύλη τα νέα βοηθήματα στην επιστημονική και τεχνική έρευνα δεδομένης της υπάρχουσας ανάγκης στην Ισπανία και ότι πιθανώς ένας συνάδελφος ενδιαφέρεται περισσότερο να γνωρίζει όλες τις πτυχές της.

Οι προσκλήσεις για ερευνητικά έργα για το 2013 ανέρχονται σε μία ανώτατο ποσό 382 εκατ. ευρώ από τον Υπουργό Εξωτερικών για R + D + i, που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με το Κρατικό Σχέδιο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας και Καινοτομίας, για πρώτη φορά μπορούν να ζητηθούν ερευνητικά έργα ως έργα Αριστείας Ε&Α που έχει 115,5 εκατ. ευρώ ή ως Έργα Ε&Α Challenges -Research που έχει 266,8 εκατ. ευρώ. Η πρόσκληση του 2012 για μη στοχευμένα έργα βασικής έρευνας, στα οποία επιλέχθηκαν 3.182 έργα, αφορούσε επένδυση 309 εκατ. ευρώ.

Πρόσκληση για Αριστεία Ε&Α:

Σκοπός της χρηματοδότησης υψηλής ποιότητας πειραματικών ή θεωρητικών ερευνητικών έργων χωρίς προκαθορισμένο θεματικό προσανατολισμό. Ο κύριος στόχος αυτών των έργων είναι η απόκτηση αποτελεσμάτων που αντιπροσωπεύουν σημαντική πρόοδο στη γνώση και έχουν υψηλό επιστημονικό-τεχνικό, διεθνή, κοινωνικό ή οικονομικό αντίκτυπο.

Πρόσκληση για Ε&Α Challenges-Research:

Σκοπός της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, πειραματικών και θεωρητικών, των οποίων οι στόχοι συμβάλλουν στην επίλυση οποιασδήποτε πτυχής περιλαμβάνεται στις οκτώ μεγάλες προκλήσεις της ισπανικής κοινωνίας, που προσδιορίζονται στην Ισπανική Στρατηγική για την Επιστήμη και την Τεχνολογία και την Καινοτομία.

Στόχος της ενίσχυσης στην επιστημονική και τεχνική έρευνα στην Ισπανία:

  • Κρατικό Πρόγραμμα Προώθησης Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας Αριστείας, Κρατικό Υποπρόγραμμα Παραγωγής Γνώσης, στο πλαίσιο του Κρατικού Σχεδίου Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας και Καινοτομίας 2013-2016. BOE … ΕΔΩ

1. Έργα Ε&Α.-Πρόκειται για ερευνητικά έργα χωρίς προκαθορισμένο θεματικό προσανατολισμό που αποτελούνται από πειραματική ή θεωρητική εργασία που έχει πραγματοποιηθεί με πρωταρχικό στόχο την απόκτηση αποτελεσμάτων που αντιπροσωπεύουν σημαντική πρόοδο στη γνώση. Αυτά τα έργα μπορούν να εκτελούνται μεμονωμένα ή με συντονισμένο τρόπο προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία πιο ισχυρών προγραμμάτων επιστημονικής συνεργασίας προκειμένου να επιτευχθούν στόχοι που δύσκολα θα μπορούσαν να εξεταστούν σε πιο περιορισμένο πλαίσιο εφαρμογής.

2. Έργα «Explore Science» και «Explore Technology»..-Πρόκειται για ερευνητικά έργα των οποίων οι στόχοι περιλαμβάνουν επαναξιολόγηση καθιερωμένων παραδειγμάτων, διεπιστημονικών στόχων, αναζήτηση νέων εννοιών και πρωτοποριακές εφαρμογές σε διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους.

3. Δράσεις δυναμοποίησης "Εργα αριστείας Ευρώπης".-Στόχος τους είναι να προωθήσουν τη συμμετοχή της Ισπανίας στο υποπρόγραμμα "Starting Grants" στο πλαίσιο του προγράμματος IDEAS του VII Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA, στο ακρωνύμιο του στα αγγλικά).

Πρόκειται για έργα επιστημονικής και τεχνικής έρευνας που σχετίζονται με τους στόχους των προτάσεων που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν θετικά και θεωρήθηκαν επιλέξιμα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC, στο ακρωνύμιο του στα αγγλικά), αλλά, για δημοσιονομικούς λόγους, δεν μπόρεσαν τελικά να χρηματοδοτηθούν από το εν λόγω σώμα.

  • Κρατικό Πρόγραμμα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας Προσανατολισμένο στις Προκλήσεις της Κοινωνίας, στο πλαίσιο του Κρατικού Σχεδίου Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας και Καινοτομίας 2013-2016. BOE … ΕΔΩ.

1. Λειτουργία 1: «Ερευνητικές Προκλήσεις»: Έργα Ε & Α & Ι. Πρόκειται για ερευνητικά έργα που αποτελούνται από πειραματικές ή θεωρητικές εργασίες που, λόγω των χαρακτηριστικών και του σκοπού τους, προσανατολίζονται στην αναζήτηση επιστημονικοτεχνικών λύσεων που επιτρέπουν την επίλυση των προβλημάτων που τίθενται στις προκλήσεις της κοινωνίας, ανεξάρτητα από τη βασική ή περισσότερο εφαρμοσμένη φύση. της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν.

Αυτά τα έργα μπορούν να εκτελούνται μεμονωμένα ή με συντονισμένο τρόπο, προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία ισχυρότερων προγραμμάτων επιστημονικής συνεργασίας, ώστε να επιτρέπουν την επίτευξη στόχων που δύσκολα θα μπορούσαν να εξεταστούν σε πιο περιορισμένο πλαίσιο εφαρμογής.

2. Τρόπος 2: Δράσεις που αποτελούνται από έργα διεθνούς κοινού προγραμματισμού (εφεξής «Διεθνείς Δράσεις Κοινού Προγραμματισμού»). Πρόκειται για δράσεις για την προώθηση της χρηματοδότησης της συμμετοχής ισπανικών ομάδων σε συνεργατικά ερευνητικά έργα ευρωπαϊκής διάστασης, στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, ή διεθνείς δράσεις, στις κοινές προσκλήσεις για έργα, για συγκεκριμένα θέματα, η Ισπανία συμμετέχει μέσω συμφωνιών και μνημονίων συνεννόησης. Προβλέπονται δύο είδη δράσεων, ανάλογα με το αν πλαισιώνονται στις προσκλήσεις του ERA-Net και στα διεθνή προγράμματα ή στις κοινές πρωτοβουλίες προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου, μοιράζονται τη σελίδα με τους φίλους σας
Η σελίδα αυτή σε άλλες γλώσσες:
Night
Day