Διαφορά μεταξύ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ - Περίληψη

Βοηθήστε την ανάπτυξη του ιστότοπου, μοιράζοντας το άρθρο με φίλους!

Ρύπανση νερού, αέρα και εδάφους, υπερθέρμανση του πλανήτη, αποψίλωση δασών, υπεραλίευση, βιομηχανικά και πυρηνικά ατυχήματα, απώλεια βιοποικιλότητας κ.λπ. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα της ανησυχητικής κατάστασης της περιβαλλοντικής κρίσης που διέρχεται ο πλανήτης. Παράλογα και ασυνείδητα, το ανθρώπινο είδος έχει εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους και έχει παραμελήσει την ενσυναίσθηση του για τη φύση, φτάνοντας σε μια ακραία κατάσταση. Γι' αυτό απαιτούνται συγκεκριμένοι νόμοι για τη διασφάλιση της προστασίας και ανάκτησης του περιβάλλοντος.

Με την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και τη δυσανάλογη ανάπτυξη του είδους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να κυριαρχήσουν στη φύση σπάζοντας την ισορροπία της. Δεδομένης της επίγνωσης του τι έχει προκληθεί, το Περιβαλλοντικό Δίκαιο και το Οικολογικό Δίκαιο γεννιούνται ως ρυθμιστικά μέτρα, τόσο εσωτερικά όσο και διεθνώς, για να προσπαθήσουν να μετριάσουν αυτήν την κατάσταση κρίσης μέσω της ρύθμισης και της εκπαίδευσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς με τη φύση.

Στη συνέχεια, από την Green Ecologist, θέλουμε να εξηγήσουμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Περιβαλλοντικού και του Οικολογικού Δικαίου ώστε να κατανοήσετε την εστίαση και τη σημασία και των δύο όρων στη σημερινή κοινωνία.

Τι είναι το Περιβαλλοντικό Δίκαιο

ο Περιβαλλοντικός νόμος ειναι ενα εκ των θεμέλια της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Τόσο πολύ, που η παραβίασή του αποτελεί εμπόδιο για την επίτευξη του στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα σε όλες τις πτυχές της, επομένως, αυτή η ρύθμιση της σχέσης μεταξύ ανθρώπων και φύσης προτείνεται ως κύριος σκοπός διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος με την καταπολέμηση της ρύπανσης, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία των φυσικών πόρων.

Σύμφωνα με την ρύθμιση του Περιβαλλοντικού Δικαίου, μπορούμε να το βρούμε σε όλη του την ουσία στο Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), που στοχεύει στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, ενεργώντας ως υπερασπιστής του περιβάλλοντος, παρέχοντας υποστήριξη στις κυβερνήσεις διαφόρων χωρών για την εφαρμογή του προαναφερθέντος περιβαλλοντικού προγράμματος, προωθώντας την εφαρμογή του διεθνούς περιβαλλοντικού δικαίου.

Με τη σειρά του, το 2022 η Γαλλία ξεκίνησε το Παγκόσμιο Σύμφωνο για το Περιβάλλον, με στόχο να διευκολύνει την πρόοδο παγκοσμίως στην υιοθέτηση δεσμευτικών περιβαλλοντικών κανονισμών, κλείνοντας έτσι τα υπάρχοντα κενά στο διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο. Τόσο το άτομο όσο και η κοινωνία και το κράτος πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές που προσαρμόζονται στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Νόμου για να επιτύχουν μια συνείδηση για τη διατήρηση και ένα υγιές ανθρώπινο περιβάλλον.

Στην περίπτωση της Ισπανίας, το ισπανικό Σύνταγμα στο άρθρο 45 του ορίζει ότι:

  1. «Καθένας έχει δικαίωμα να απολαμβάνει ένα περιβάλλον κατάλληλο για την ανάπτυξη του ατόμου, καθώς και το καθήκον να το διαφυλάσσει».
  2. «Οι δημόσιες εξουσίες διασφαλίζουν την ορθολογική χρήση όλων των φυσικών πόρων, για την προστασία και βελτίωση της ποιότητας ζωής και την υπεράσπιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, βασιζόμενη στην απαραίτητη συλλογική αλληλεγγύη».

Αυτή η αρμοδιότητα σε περιβαλλοντικά θέματα κατανέμεται μεταξύ του Κράτους, των διαφόρων Αυτόνομων Κοινοτήτων και των δήμων. Αποτελώντας, λοιπόν, την κεντρική διοίκηση (Κράτος), η οποία θα έχει την ευθύνη της νομοθεσίας για περιβαλλοντικά θέματα για τα απόβλητα, τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την ατμοσφαιρική ρύπανση κ.λπ. Οι διάφορες αυτόνομες κοινότητες μπορούν να αυξήσουν αυτή την προστασία που συλλέγει το κράτος, εγκρίνοντας Νόμοι και κανονισμοί για το Περιβαλλοντικό Δίκαιο τηρώντας τη βασική νομοθεσία που εφαρμόζει το κράτος.

Για να επεκτείνετε περαιτέρω αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε αυτό το άλλο άρθρο του Green Ecologist σχετικά με το Τι είναι το Περιβαλλοντικό Δίκαιο - ορισμός, περίληψη και κανονισμοί.

Οικολογικός Νόμος: τι είναι και τα χαρακτηριστικά του

ο Οικολογικό Δίκαιο ορίζεται ως το σύνολο πολιτικών και νομικών κανόνων που ρυθμίζουν τη ζωή στα οικοσυστήματα Στο σύνολό του. Αποτελούν ένα σύνολο διεθνών και εσωτερικών προτύπων που στοχεύουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και των έμβιων όντων που τα κατοικούν. Επομένως, η ζωή είναι το νομικό αγαθό που προστατεύεται σε αυτό το θέμα.

Η Διακήρυξη της Στοκχόλμης του 1972, που έγινε κατά τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον στην πόλη αυτή, ήταν το πρώτο έγγραφο που συγκέντρωσε τους προαναφερθέντες οικολογικούς κανονισμούς, συλλέγοντας με τη σειρά του τις αρχές βάσει των οποίων θα διέπονταν οι οικολογικοί κανονισμοί. αργότερα από τα διάφορα κράτη, κάνοντας αναφορά σε αυτούς τους κανονισμούς στη φύση, τους φυσικούς πόρους, το περιβάλλον και τη δράση των ανθρώπων στα οικοσυστήματα γενικότερα.

Διαφορά μεταξύ Περιβαλλοντικού και Οικολογικού Δικαίου

Αν και είναι αλήθεια ότι τόσο το περιβαλλοντικό όσο και το οικολογικό δίκαιο συνδέονται στενά, αφού οι κανόνες που αφορούν την περιβαλλοντική άμυνα και πρόληψη ενσωματώνονται στο ίδιο θέμα, υπάρχει κάτι βασικό που τους διαφοροποιεί, αφού ενώ το περιβαλλοντικό δίκαιο στοχεύει στην υπεράσπιση του περιβάλλοντος Στο σύνολό του, το οικολογικό δίκαιο ακολουθεί τον κανονισμό για την υπεράσπιση των οικοσυστημάτων και των όντων που τα κατοικούν, επομένως και σε καθομιλουμένο επίπεδο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενώ το περιβαλλοντικό δίκαιο επικεντρώνεται σε πιο παγκόσμια ρύθμιση, το οικολογικό δίκαιο εστιάζει στη ρύθμιση σε πιο συγκεντρωτικό επίπεδο. Άλλα βασικά σημεία του διαφορά μεταξύ του Περιβαλλοντικού και του Οικολογικού Δικαίου είναι:

  • Ενώ ο Οικολογικός Νόμος εστιάζει στις σχέσεις που έχουν οι ζωντανοί οργανισμοί και ο βιότοπός τους, προκειμένου να προστατεύσει τη ζωή των οικοσυστημάτων στο σύνολό τους και χωρίς να εστιάζει στις επιπτώσεις που προκαλεί η περιβαλλοντική βλάβη στον άνθρωπο. Το Περιβαλλοντικό Δίκαιο αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με ένα από τα είδη, τον άνθρωπο.
  • Το Περιβαλλοντικό Δίκαιο εστιάζει στη βελτιστοποίηση των φυσικών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω ενός συνόλου νομικών κανόνων που ρυθμίζουν την ορθολογική χρήση, τη διατήρηση του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ζημίας σε αυτό. Στο Οικολογικό Δίκαιο, αυτή η περιβαλλοντική ισορροπία επιτυγχάνεται επίσης μέσω νομικών κανόνων που ρυθμίζουν την ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς και την αλληλεπίδρασή της με τα διάφορα είδη που κατοικούν στο οικοσύστημα.
  • Το Περιβαλλοντικό Δίκαιο εστιάζει σε πτυχές της ευημερίας και της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής και, ως εκ τούτου, αναπτύσσει κανονισμούς που υπερβαίνουν τις οικολογικές πτυχές. Επιπλέον, το Περιβαλλοντικό αποτελείται από ένα οργανικό σύνολο αρχών που περιλαμβάνονται μόνο στον Οργανικό Νόμο του Περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει τη διατήρηση, την άμυνα και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. ενώ τα Οικολογικά πρότυπα είναι διάσπαρτα στο δημόσιο δίκαιο.

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα άρθρα παρόμοια με Διαφορά μεταξύ Περιβαλλοντικού και Οικολογικού Δικαίου, σας συνιστούμε να εισέλθετε στην κατηγορία Κοινωνία και πολιτισμός μας.

Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου, μοιράζονται τη σελίδα με τους φίλους σας
Η σελίδα αυτή σε άλλες γλώσσες:
Night
Day