Τμήμα Παρατηρήσεων Ενεργειακών Πιστοποιητικών

Βοηθήστε την ανάπτυξη του ιστότοπου, μοιράζοντας το άρθρο με φίλους!

Ποιες παρατηρήσεις να προστεθούν στο Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Πιστεύω ότι όλοι οι Τεχνικοί Πιστοποίησης πρέπει να κατανοήσουν ότι η σύνταξη του Ενεργειακού Πιστοποιητικού υποτίθεται ότι δίνει «πίστη» σε μια σειρά από χαρακτηριστικά που εμπίπτουν σε μια συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Όπου ο Τεχνικός που υπογράφει ένα τέτοιο Έγγραφο αναλαμβάνει μια σειρά από ευθύνες τόσο ενώπιον του πελάτη μας όσο και με τις αρμόδιες Διοικήσεις. Όπου το τμήμα των παρατηρήσεων του ενεργειακού πιστοποιητικού αποκτά τη σημασία του.

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε μια σειρά από Παρατηρήσεις -κατά τη γνώμη μας- που υποστηρίζουν τη συνεκτική και επαγγελματική σύνταξη του Ενεργειακού Πιστοποιητικού σε περίπτωση πιθανών νομικών ενεργειών από τον πελάτη μας ή άλλους φορείς.

Παρατηρήσεις ενεργειακού πιστοποιητικού:

1.- Μια ενότητα που νομίζω ότι είναι σημαντική και στην τελευταία έκδοση του προγράμματος CE3X (On the Label) εξαφανίστηκε μια φράση που μπορεί να μας ενδιαφέρει (δεν νομίζω ότι δεν εμφανίζεται πλέον στο CE3) δεδομένου ότι τα προγράμματα για υπάρχοντα κτίρια που υπολογίζονται με βάση μια τυπική Βαθμολογία. Θα προσέθετε:

«Παρατηρείται ότι η Κατανάλωση Ενέργειας και οι Εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα είναι αυτές που λαμβάνονται από το Πρόγραμμα ____, για κανονικές συνθήκες λειτουργίας και πληρότητας.Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα εξαρτηθούν απότις συνθήκες λειτουργίας και λειτουργίας του κτιρίου και τις καιρικές συνθήκες, μεταξύ άλλων παραγόντων».

* Ας θυμηθούμε ότι στο Διάταγμα 47/2007 για Νέα Κατασκευή είναι υποχρεωτικό να εμφανίζεται (Παράρτημα ΙΙ. Σημείο 5)

2.- Ο μόνος τρόπος αναγνώρισης ενός ακινήτου είναι μέσω Κτηματολογίου, καθώς ο πελάτης μας δεν θα μας παράσχει κανένα Έγγραφο Μητρώου, εξετάζοντας δύο περιπτώσεις:

2.1.- Η αναφορά κτηματολογίου είναι από τον πίνακα ή τα δεδομένα του δεν ταιριάζουν:

«Παρατηρείται ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ της φυσικής πραγματικότητας του ακινήτου και των δεδομένων που ελήφθησαν σύμφωνα με την υποδεικνυόμενη Κτηματογράφηση, ως προς την περιγραφή ή/και την τοποθεσία, που δεν προκαλούν αμφιβολίες για την ταυτοποίηση ή τα χαρακτηριστικά του και δεν επηρεάζουν αναμενόμενα τους τίτλους που εκδίδονται στο παρόν Πιστοποιητικό. »

2.1.- Δεν έχουμε ή δεν μπορούμε να λάβουμε το Κτηματολόγιο:

«Παρατηρείται ότι δεν κατέστη δυνατή η γνώση της κτηματογράφησης του ακινήτου ούτε κατέστη δυνατή η λήψη κτηματολογικών στοιχείων του ίδιου με τηλεματική συνεννόηση του Εικονικού Κτηματολογίου».

3.- Δεδομένα πελατών:

«Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που επισυνάπτονται στην ενότητα «Στοιχεία πελάτη» της παρούσας Έκθεσης είναι αυτές που παρέχονται προφορικά από τον Έφορο του ακινήτου.

4.- Αναφορικά με το μοτίβο σκιάς, καθώς η συλλογή δεδομένων θα είναι γενική:

«Παρατηρείται ότι το «Μοτίβο σκιάς» που εξετάζεται για τους σκοπούς της παρούσας Έκθεσης αναφέρεται στην καλύτερη προσέγγιση που μπόρεσε να αποκτήσει ο Τεχνικός Πιστοποίησης για την αναλυόμενη τυπολογία. Περιορίζεται μόνο σε μια γενική συλλογή δεδομένων για το περιβάλλον."

5.- Όσον αφορά τις προτεινόμενες βελτιώσεις, νομίζω ότι είναι σημαντικό να εμφανιστούν συνεκτικές και οικονομικές αξίες. Ένα παράδειγμα θα ήταν αυτά που παρέχονται στο πρόγραμμα CE3X:

«Παρατηρείται ότι οι προτεινόμενες βελτιώσεις και τα γενικά στοιχεία κόστους κατασκευής που υιοθετήθηκαν στην οικονομική ανάλυση για αύξηση της πιθανής βελτίωσης της βαθμολογίας τους είναι ενδεικτικά. Με βάση δεδομένα που έχουν εξαχθεί από εξειδικευμένα περιοδικά, λαμβάνοντας υπόψη την τοποθεσία του, την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά, το είδος και τις ιδιότητες του Πιστοποιημένου αγαθού.»

6.- Σχετικά με την επίσκεψη:

«Παρατηρείται ότι ο Πιστοποιητής Τεχνικός που υπογράφει την παρούσα Έκθεση δεν ευθύνεται για την πιθανή ύπαρξη κρυφών ελαττωμάτων, αλλοιώσεων στις εγκαταστάσεις και την κατασκευή του ακινήτου, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την βαθμολογία που εκφράζεται στην Έκθεση. Τα δεδομένα που προέκυψαν από τις επαληθεύσεις του ακινήτου σε αυτήν την αναφορά έχουν περιοριστεί μόνο σε μια επιτόπια οπτική επιθεώρηση του ακινήτου. »

7.- Μια άλλη παρατήρηση που πρέπει να προσθέσουμε που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η περίοδος ισχύος του Ενεργειακού Πιστοποιητικού σύμφωνα με το Πρόγραμμα Βασιλικού Διατάγματος:

«Παρατηρείται ότι η παρούσα Έκθεση έχει ημερομηνία λήξης 10 χρόνια από την ημερομηνία σύνταξης αυτής της έκθεσης».

8.- Πρέπει να τηρούμε τους υπολογισμούς που υποθέτει ο Τεχνικός που αντιπροσωπεύουν μια ενέργεια που δεν περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για τη σύνταξη του Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

Το γλωσσάρι των παρατηρήσεων που παρέχεται είναι δικής μας συγγραφής, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία μας και με στόχο να «καλύψουμε την πλάτη μας» έναντι πιθανών νομικών ενεργειών. Θα ήταν ενδιαφέρον να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε διαφορετικές απόψεις για αυτό το θέμα.

Google+

Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου, μοιράζονται τη σελίδα με τους φίλους σας
Η σελίδα αυτή σε άλλες γλώσσες:
Night
Day